Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden (of kaderovereenkomst) zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt (hierna eveneens ‘Partij’ of ‘Onderhavige algemene voorwaarden (of kaderovereenkomst) zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt (hierna eveneens ‘Partij’ of ‘Partijen’ genoemd), zoals individueel beschreven en vastgelegd in een afzonderlijke opdrachtbrief (hierna ‘Overeenkomst’ genoemd) en ongeacht binnen welke vennootschap binnen de PIA Group de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden uitoefent of organiseert. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomst, heeft de Overeenkomst voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan  wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard. De cliënt erkent en aanvaardt ten slotte dat de Overeenkomst en de erin voorziene rechten en verplichtingen door de beroepsbeoefenaar kan worden overgedragen aan een andere (rechts)persoon, entiteit of vennootschap. Het is aan de beroepsbeoefenaar om zijn activiteiten te organiseren vanuit de vennootschap die hem daartoe het meest passend lijkt.

2. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

2.1. Recurrente opdrachten: Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd. Tenzij er in de Overeenkomst een termijn wordt vermeld, wordt de Overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan. Beide partijen kunnen desgevallend op elk ogenblik de Overeenkomst opzeggen onder de volgende voorwaarden: (i) de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere Partij; (ii) er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden. De opzeggingstermijn gaat in op de derde dag die volgt op de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief. Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft en indien hieromtrent niets bepaald in de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk overeengekomen is, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen en kosten die overeenstemmen met de prestaties  die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar, onverminderd vergoeding van de kosten voor prestaties geleverd naar aanleiding van of na de beëindiging van de Overeenkomst, met inbegrip van overdracht(en) van documenten, boeken en bescheiden aan een andere beroepsbeoefenaar. Tijdens de opzeggingstermijn blijven de bepalingen van de Overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht. Een afzonderlijke overeenkomst kan worden gesloten voor prestaties die naar aanleiding van of na de de beëindiging van de Overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de Overeenkomst nog van kracht was. Indien tussen Partijen een forfaitair ereloon was afgesproken en de beëindiging van de Overeenkomst niet samenvalt met het boekjaar van de cliënt of de beëindiging gebeurt binnen de 12 maanden na aanvang van de Overeenkomst, kan de beroepsbeoefenaar een afrekening in regie opmaken overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst wanneer de prestaties in dat onvolledige boekjaar de gemiddelde werktijd zouden overstijgen, onverminderd aanrekening van prestaties in de zin van artikel 2.4 hieronder.
2.2. Niet-recurrente opdrachten: Als niet-recurrente opdrachten worden beschouwd de opdrachten die niet  vallen onder de definitie voorzien in artikel 2.1. hierboven. Behoudens tegenbewijs of anders bepaald in de Overeenkomst wordt de Overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt na de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van art. 1794 Oud B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 Oud B.W., heeft de cliënt het recht om de Overeenkomst vroegtijdig aan het aflopen van de niet-recurrente opdracht, te beëindigen. De cliënt dient de Overeenkomst desgevallend vroegtijdig te beëindigen middels aangetekende brief die uitwerking heeft de derde dag die volgt op de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief. In dat geval is de beroepsbeoefenaar gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden, vermeerderd met een  forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de erelonen en kosten die nog verschuldigd zijn op de uit te voeren werken.
2.3. Onmiddellijke beëindiging: Elk van de Partijen kan de Overeenkomst beëindigen  met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, en zonder dat de beroepsbeoefenaar een schadevergoeding verschuldigd is, wanneer: (i) de verderzetting van de Overeenkomst de beroepsbeoefenaar in een met de deontologische, professionele en wettelijke normen tegenstrijdige positie brengt of zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt dan wel in geval van omstandigheden die de uitvoering van de opdracht van de beroepsbeoefenaar onmogelijk maken; (ii) de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen in hoofde van de cliënt en/of de beroepsbeoefenaar niet    worden nageleefd, en/of indien het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door beroepsbeoefenaar of cliënt het evenwicht binnen de Overeenkomst in het gedrang brengt; (iii) de niet-naleving van de contractuele verplichtingen het vertrouwen tussen beide Partijen zodanig heeft  aangetast dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, hetgeen een dringende reden uitmaakt. Onder meer een manifeste overtreding van artikel 4.3. hieronder alsook het weigeren van het verlenen van een waarborg zoals bepaald in artikel 3 hieronder, gelden als een dringende reden. Naar gelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing tot onmiddellijke beëindiging laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt, zonder dat er in hoofde van de beroepsbeoefenaar enige verplichting tot voorafgaande ingebrekestelling bestaat. In geval van onmiddellijke beëindiging, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien, in geval van een wanprestatie in hoofde van de cliënt, behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor om bij verbreking van de Overeenkomst ten nadele van de cliënt, een forfaitaire verbrekingsvergoeding te vorderen die gelijk is aan de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in artikel 2.1 hierboven, onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is. In het geval het een niet-recurrente opdracht betreft, is de forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan de schadeloosstelling die verschuldigd is in het geval van het vroegtijdig beëindigen van de Overeenkomst zoals bepaald in artikel 2.2. hierboven. In geval de cliënt het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld of indien de cliënt een aanvraag heeft ingediend tot gerechtelijke reorganisatie zoals voorzien in Titel V van het WER, of bij kennelijk onvermogen van de cliënt is de Overeenkomst van rechtswege ontbonden. De beroepsbeoefenaar is desgevallend gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
2.4. Afspraken ten gevolge van de beëindiging: Na de beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze of om welke reden dan ook, worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde dan wel geïnventariseerd overgedragen aan een andere beroepsbeoefenaar zo de cliënt en/of de opvolgende confrater daarom verzoekt. De Beroepsbeoefenaar is gerechtigd om de cliënt een vergoeding aan te rekenen van de door hem geleverde prestaties naar aanleiding van voormelde beëindiging van de Overeenkomst, met een minimum van 250,- EUR.

3. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen, vergoedingen, kosten of forfaits overeenkomstig artikel 5 hieronder, heeft de beroepsbeoefenaar het recht om de uitvoering van zijn    verbintenissen op te schorten met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de cliënt. De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop. De beroepsbeoefenaar kan van de cliënt waarborgen eisen voor de goede uitvoering van al zijn verbintenissen. De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen in geval van weigering van de cliënt om de gevraagde waarborgen te verlenen, zoals bepaald in artikel 2.3 hierboven. De prestaties van de beroepsbeoefenaar blijven opgeschort zolang de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, tenzij Partijen anders overeenkomen. De beroepsbeoefenaar kan in voorkomend geval niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen of (directe of indirecte) schade die de cliënt of derden hierdoor zouden lijden, voortvloeiend uit de opschorting van zijn prestaties. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden. De opschorting in de zin van dit artikel doet geen afbreuk aan het recht tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst door de beroepsbeoefenaar overeenkomstig artikel 2.3 hierboven.

4. Rechten en plichten van de partijen

4.1. Vertrouwelijkheid: Alle informatie, met inbegrip van bedrijfsinformatie, knowhow, bedrijfsgeheimen, persoonsgegevens, klantengegevens e.d., die door één van de partijen in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt, is en blijft strikt vertrouwelijk en zal niet aan derden worden overgemaakt zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Onverminderd het voorgaande, heeft de beroepsbeoefenaar het recht om de (onderneming van de) cliënt te vermelden als referentie. Evenwel zal door de beroepsbeoefenaar voor het vermelden van de cliënt in het kader van marketing of publiciteit steeds vooraf de toestemming van de cliënt vragen.
4.2. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar: De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste  zorg de hem toevertrouwde opdrachten en diensten in volledige onafhankelijkheid uit. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de beroepsbeoefenaar zich er niet toe om enige hetzij wettelijke, hetzij contractuele verplichtingen van de cliënt na te komen of om enige verantwoordelijkheid op te nemen betreffende de activiteiten of verrichtingen van de cliënt. De verbintenis van de beroepsbeoefenaar is een inspanningsverbintenis. Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de Overeenkomst. De cliënt en/of zijn aangestelde(n) zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen aangeleverde documenten en/of de door hen verstrekte informatie. De  beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt en/of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de documenten, akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. De uitvoering van de opdracht(en) van de beroepsbeoefenaar is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet specifiek gericht op het ontdekken van of controleren op fraude, schriftvervalsing of andere misdrijven, onrechtmatigheden of onwettigheden. Alle door de cliënt overgemaakte stukken, documenten of allerhande informatie worden geacht volledig en correct te zijn. De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de Overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n) in welk geval de beroepsbeoefenaar gerechtigd is de informatie en stukken die hij van de cliënt heeft ontvangen, ter beschikking te stellen van deze aangestelden of derde deskundigen. De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
4.3. Rechten en plichten van de cliënt: Met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en de aan de beroepsbeoefenaar verleende opdracht(en) verbindt de cliënt er zich toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie te verstrekken hetzij op papier, hetzij digitaal via de daartoe voorziene middelen. De cliënt verbindt zich er toe de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten na te gaan of deze overeenstemmen met zijn verwachtingen en zijn verschafte informatie. Indien dit niet het geval is, zal de cliënt de beroepsbeoefenaar daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. De cliënt verbindt er zich toe elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in de Overeenkomst ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar. Zo zal de cliënt de beroepsbeoefenaar in kennis stellen van elk    niet nakomen van een betalingsverplichting, en dit vanaf de eerste vervaltermijn, ten aanzien van eender welke fiscale of sociale administratie, alsook eender welke andere schuldeiser. De cliënt is verantwoordelijk voor alle managementbeslissingen met betrekking tot de geleverde diensten, het gebruik of de implementatie van de uitkomsten van de diensten, alsmede voor de vaststelling of de  diensten die geschikt zijn voor het beoogde doel. Wanneer de cliënt informatie, stukken of documentatie van derden gebruikt of aan de beroepsbeoefenaar verstrekt, zorgt de cliënt ervoor dat hij van deze derden alle nodige toelatingen heeft verkregen teneinde de beroepsbeoefenaar in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren. De cliënt is steeds als enige verantwoordelijk voor alle voor de opdracht(en) of diensten vereiste vergunningen en toelatingen. Eventuele schadevergoeding(en), boetes of vertragingen en, in het algemeen, de gevolgen van stopzetting van de opdracht(en) of diensten naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal en uitsluitend ten laste van de cliënt. De cliënt erkent op de hoogte te zijn dat de beroepsbeoefenaar gehouden is tot naleving van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme. De cliënt verbindt er zich toe de beroepsbeoefenaar onverwijld alle informatie en/of documenten, met inbegrip van het verstrekken van de correcte en volledige gegevens inzake woonplaats, de identiteitskaarten, de uiteindelijke begunstigden, en iedere wijziging, te bezorgen die    in toepassing van deze wetgeving zouden worden opgevraagd. De cliënt erkent dat alle adviezen en berekeningen die door de beroepsbeoefenaar worden verstrekt, beschermd zijn op grond van de wetgeving betreffende de auteursrechten. Alle adviezen en berekeningen blijven eigendom van de beroepsbeoefenaar. Derhalve is het de cliënt niet toegestaan de adviezen en berekeningen door de  beroepsbeoefenaar verstrekt, over te maken aan om het even welke derden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de beroepsbeoefenaar. De toestemming tot het gebruik kan nooit worden beschouwd als een toestemming tot verspreiding van de documenten van de beroepsbeoefenaar. Het voorgaande geldt onverminderd artikel 7 hieronder. 
4.4. Verbod op afwerving: De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de volledige duur van de Overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de beroepsbeoefenaar, betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 25 000,00 EUR, onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om hogere schade te bewijzen en hiervoor vergoeding te vorderen.

5. Erelonen en kosten

5.1. Bepaling van kosten en erelonen: De kosten en erelonen worden vastgesteld in de Overeenkomst overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de beroepsbeoefenaar, onverminderd de bepalingen van deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst. Alle tarieven zijn steeds exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, van welke aard ook, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, die steeds integraal ten laste van de cliënt vallen. De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. De beroepsbeoefenaar zal voorgeschoten en door te rekenen kosten, die in de regel integraal ten laste van de cliënt zijn, periodiek, naarmate de werkzaamheden vorderen en in overeenstemming met de btw-wetgeving, aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een factuur. De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen, onverminderd de aanrekening van gebeurlijke forfaits. Deze voorschotten worden (anders dan forfaits) verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen. De beroepsbeoefenaar is gerechtigd aanvullende honoraria in rekening te brengen in geval van gebeurtenissen die buiten zijn macht liggen (waaronder enig handelen of nalaten van de cliënt), zijn mogelijkheid aantasten om de diensten uit te voeren zoals deze oorspronkelijk gepland of overeengekomen waren, of indien de cliënt aanvullende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar verlangt. De beroepsbeoefenaar is ten slotte gerechtigd om zijn tarieven aan te passen in functie van complexiteit en omvang van de opdracht, de bijzondere kwalificaties van de beroepsbeoefenaar en de algemene kosten van zijn bedrijvigheid. Verder worden de erelonen, forfaits, vergoedingen en de tarieven minstens eenmaal per jaar automatisch geïndexeerd aan de gezondheidsindex dan wel het indexcijfer van de consumptieprijzen of enige andere toepasbare prijsindex aan de hand van de gebruikelijke formules, waarbij in de regel het basisindexcijfer de index is van de maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst en het nieuw indexcijfer de index is van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst. De erelonen, forfaits, vergoedingen en tarieven worden automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aangepast aan de index. Ongeacht de omstandigheden mogen de bedragen na indexatie nooit lager zijn dan de eerder geïndexeerde bedragen en/of het bedrag dat geldt op de aanvangsdatum van de Overeenkomst. Indien de berekeningsbasis van de gezondheidsindex of indexcijfer der consumptieprijzen dan wel enige andere toepasbare prijsindex zou worden aangepast of niet langer zou bestaan, zal het basisbedrag worden aangepast volgens de omrekeningskoers zoals beschreven in het Belgisch Staatsblad of volgens elk ander systeem dat de gezondheidsindex of indexcijfer der consumptieprijzen dan wel enige andere toepasbare prijsindex zou vervangen. Indien een dergelijk systeem niet meer zou bestaan, zal het basisbedrag worden aangepast op basis van de stijging van de kosten van levensonderhoud. De aangepaste bedragen zullen evenwel nooit lager zijn dan de geïndexeerde bedragen. Ten slotte kan de niet-betaling van indexeringen niet beschouwd worden als een afstand van rechten in hoofde van de Beroepsbeoefenaar. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor om, op ieder ogenblik, de aanpassingen voortvloeiend uit de indexering retroactief op te eisen indien deze ongeacht de verjaardag of periodiciteit, niet betaald werden door de Cliënt. Nadere voorwaarden, modaliteiten en afspraken over het ereloon, kosten, tarieven en forfaits worden bepaald in de Overeenkomst.
5.2. Betalingsvoorwaarden: Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de zetel van de beroepsbeoefenaar. De beroepsbeoefenaar kan in uitzonderlijke gevallen een korting of een commerciële tegemoetkoming toestaan. Deze toekenning kan in geen enkel geval een recht naar de toekomst doen ontstaan. Bij laattijdige betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (behalve indien de cliënt een consument is – zie verder) een verwijlinterest verschuldigd zoals bepaald in toepassing van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de totale som met een minimum van 250,- EUR (behalve indien de cliënt een consument is – zie verder), onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is en onverminderd de dwingende wetsbepalingen voor consumenten (in het bijzonder Boek XIX Wetboek Economisch Recht). Indien de cliënt een consument is, dan kunnen voormelde nalatigheidsinteresten (die desgevallend worden geplafonneerd tot de wettelijke interest zoals opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002) en schadevergoeding pas van toepassing zijn na het verstrijken van een termijn van veertien (14) kalenderdagen na het verzenden van de eerste (kosteloze) ingebrekestelling aan de consument. Voormelde termijn van veertien (14) kalenderdagen gaat desgevallend in op de derde werkdag (incl. zaterdag) na verzending van de ingebrekestelling aan de consument of, indien de eerste betalingsherinnering via elektronische weg wordt verstuurd, op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument. Bovendien, indien de cliënt een consument is, bedraagt voormelde verschuldigde forfaitaire schadevergoeding maximum 20,- EUR als het verschuldigde bedrag minder dan 150,- EUR bedraagt, maximum 30,- EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag tussen 150,- EUR en 500,- EUR als het bedrag meer dan 150,- EUR doch minder dan 500,- EUR bedraagt en maximum 65,- EUR, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,- EUR (met een absoluut maximum van 2.000,- EUR) indien het verschuldigde saldo hoger is dan 500,- EUR. Bovendien heeft de beroepsbeoefenaar, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de cliënt van de door de beroepsbeoefenaar gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 15,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 20,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Indien de cliënt evenwel een consument is dan worden er in ieder geval geen kosten aangerekend voor de eerste betalingsherinnering en brengt elke navolgende betalingsherinnering met betrekking tot dezelfde openstaande schuld slechts een bijkomende kost met zich mee van maximum 7,50 EUR, vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende eventuele portokosten. Verder zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval de cliënt in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank, alle (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de cliënt (onverminderd de voorgaande beperkingen voor consumenten en de dwingende wetgeving ter zake, in het bijzonder Boek XIX Wetboek Economisch Recht). De beroepsbeoefenaar heeft het recht om de betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van één of meer facturen worden de verbintenissen van de beroepsbeoefenaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geschorst en zal de beroepsbeoefenaar bijgevolg het recht hebben zijn werkzaamheden op te schorten, dit voor eenzelfde periode als deze gedurende dewelke de cliënt zijn verbintenissen niet nakomt of niet nagekomen heeft. Het voorgaande geldt evenwel niet indien de cliënt een consument is in welk geval enige opschorting van verbintenissen of andere maatregelen door de beroepsbeoefenaar maar mogelijk zijn na het verstrijken van de reeds in dit artikel vermelde termijn van veertien (14) kalenderdagen. De beroepsbeoefenaar kan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te allen tijde tussentijdse facturen opmaken. Deze tussentijdse aanrekeningen mogen gefactureerd worden ongeacht of de opdracht al dan niet werd beëindigd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden deze tussentijdse facturen ten titel van aanrekening en niet als voorschot. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding hoger bepaald in huidig artikel 5.2. Indien de cliënt uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de Overeenkomst met de beroepsbeoefenaar hen verplicht.
5.3. Betwisting: Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt geacht dat de cliënt definitief akkoord is met de gefactureerde diensten en afstand te hebben gedaan van elk (vorderings)recht lastens de beroepsbeoefenaar of haar aangestelden. Elke klacht of betwisting na voormelde termijn wordt als vervallen en onontvankelijk beschouwd. Een klacht of betwisting verleent de cliënt niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van de diensten of opdracht(en) te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Beperking(en) van aansprakelijkheidDe aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is steeds strikt beperkt tot de in de Overeenkomst omschreven opdrachten en vastgestelde verplichtingen. De Beroepsbeoefenaar is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere schade aan goederen van het bedrijf noch voor directe of indirecte schade opgelopen door het gebruik van de geleverde diensten, in het bijzonder het verlies van gegevens, demontage en/of decompilering van gegevens, verlies van bedrijfstijd of  financieel verlies, herstelkosten, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies van klanten, besparingen, winstderving of het uitblijven van winstverbeteringen, kosten voor back-up, herstelprocedures voor gegevens, terugkeer naar handmatige procedures. De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar, haar aandeelhouders, bestuurders en/of (zelfstandige) medewerkers voor verlies, (directe of indirecte) schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zal, met uitzondering van bedrog of opzet, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de erelonen en kosten die door de beroepsbeoefenaar in het kader van de Overeenkomt werden ontvangen van de cliënt. In geen geval kunnen bestuurders, aandeelhouders, (zelfstandige) medewerkers of aangestelden van de beroepsbeoefenaar rechtstreeks of solidair met de beroepsbeoefenaar worden aangesproken in aansprakelijkheid. De cliënt verbindt er zich toe en aanvaardt dat hij elke vordering in aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze Overeenkomst uitsluitend kan instellen tegen de beroepsbeoefenaar mits schriftelijke ingebrekestelling met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout, en dit binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de dag dat de cliënt de fout van de beroepsbeoefenaar heeft ontdekt, of had moeten ontdekken (waarna het recht op schadevergoeding jegens de beroepsbeoefenaar onherroepelijk vervalt). Indien de beroepsbeoefenaar jegens de cliënt (dan wel jegens anderen ten behoeve waarvan diensten worden verleend) op grond van de Overeenkomst of anderszins in verband met de diensten aansprakelijk is voor schade waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, dan is de beroepsbeoefenaar hiervoor niet hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is in dat geval steeds beperkt tot het gedeelte van de totale schade dat aan de beroepsbeoefenaar toe te rekenen valt, gebaseerd op de mate waarin de aan de beroepsbeoefenaar toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, onverminderd de aansprakelijkheidsbeperking hiervoor bepaald. Indien, onverminderd de voorziene aansprakelijkheidsbeperking hierboven, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat en de beroepsbeoefenaar toch gehouden zou zijn de schadevergoeding te betalen, is alle aansprakelijkheid in ieder geval  beperkt tot éénmaal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht ontvangen ereloon.   Indien het een recurrente opdracht betreft, is de schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd en door de cliënt werden betaald gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. Tenzij dwingende wetsbepalingen anders bepalen, geeft de schade voortvloeiend uit (1) het verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (2) het verlies of de beschadiging van gegevens, of (3) onrechtstreeks     verlies of schade, indirecte schade of gevolgschade, w.o. ook tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van kosten, verstoring van een (handels)activiteit, vorderingen van derden, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten en of enige andere vorm van economische schade, in geen geval recht op een schadeloosstelling
6.2. Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van cliënt of derden: De beroepsbeoefenaar is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan (1) uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, zijn bestuurders, aandeelhouders lasthebbers, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers, (2) wanneer de foutieve toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen gebeurde op vraag of met medeweten van de cliënt of (3) wegens vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het  gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze, buiten de controle van de beroepsbeoefenaar liggen. De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen. Bij niet tijdige overmaking van de documenten door de cliënt, is de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht. De beroepsbeoefenaar is ten slotte niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.
6.3. Overmacht en imprevisieDe beroepsbeoefenaar is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) zijn verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die hem niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van de beroepsbeoefenaar redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor de beroepsbeoefenaar uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van de beroepsbeoefenaar, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van de beroepsbeoefenaar, insolventie van zijn leverancier, dienstverlener onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van de beroepsbeoefenaar. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor de beroepsbeoefenaar onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de cliënt ten laste van de beroepsbeoefenaar geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de opdracht(en) of diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de opdracht(en) of diensten terug op te starten, zonder dat de beroepsbeoefenaar enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is. Indien er zich na de totstandkoming van en/of tijdens de Overeenkomst abnormale en redelijkerwijze onvoorziene (verandering(en) van) omstandigheden voordoen, die niet aan (de fout van) de beroepsbeoefenaar of de cliënt toe te rekenen zijn, waarvan noch de beroepsbeoefenaar noch de cliënt het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door de beroepsbeoefenaar buitensporig verzwaren of bemoeilijken waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen de beroepsbeoefenaar en de cliënt gezamenlijk onderhandelen en desgevallend de Overeenkomst in onderling schriftelijk akkoord aanpassen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen de veertien (14) dagen vanaf het schriftelijk verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de beroepsbeoefenaar het recht om zijn verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan de cliënt verschuldigd te zijn, alsook het recht om, zonder betaling van enige (schade)vergoeding, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand de Overeenkomst te beëindigen. Het voorgaande is niet van toepassing op de gevallen van overmacht zoals hoger bepaald in huidig artikel 6.3.

7. Verwerking van persoonsgegevens

De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de (vertegenwoordigers, aangestelden of personeel van de) cliënt of andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. De beroepsbeoefenaar treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (m.i.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de “AVG”). Op de verwerking van persoonsgegevens door de beroepsbeoefenaar is zijn privacyverklaring van toepassing. In de regel treedt de beroepsbeoefenaar op als verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Overeenkomst dan wel o.g.v. een wettelijke verplichting. Indien en voor zover de beroepsbeoefenaar persoonsgegevens van betrokkenen zou verwerken op instructie en ten behoeve van de cliënt als “verwerker” van deze laatste, dan zullen Partijen een afzonderlijke overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 AVG sluiten die gevoegd wordt als bijlage bij de Overeenkomst.

8. Elektronische communicatie, bewaring en handtekening

De cliënt erkent en aanvaardt dat de beroepsbeoefenaar steeds gerechtigd is elektronisch of digitaal te communiceren alsook dat geen enkel systeem of procedure gebeurlijke veiligheidsrisico’s volledig kan uitsluiten. Tevens erkent en aanvaardt de cliënt dat de beroepsbeoefenaar gerechtigd is alle gegevens waarvoor hij in het kader van de Overeenkomst beschikt, elektronisch kan verwerken en bewaren.  Evenwel is elke partij verantwoordelijk voor beveiliging en bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot elektronische communicatie en/of bewaring van gegevens. Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, vergissing of verzuim die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen partijen of de elektronische bewaring van gegevens, onverminderd de dwingende wetgeving inzake gegevensbescherming. De beroepsbeoefenaar is verder gerechtigd gebruik te maken van een systeem van elektronische handtekening, onverminderd de toepasselijke wetgeving in dit verband, en kan daartoe eenzijdig bepalen in welke mate gebruik wordt gemaakt van de elektronische handtekening in het kader van de Overeenkomst. Het is mogelijk dat aan de beroepsbeoefenaar toegang van op afstand wordt verleend tot het lokale netwerk van de cliënt teneinde verbindingen te kunnen maken met het netwerk van de beroepsbeoefenaar. In dit verband worden de nodige passende beveiligingsmaatregelen genomen, doch, en onverminderd de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt elke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar als gevolg van de toegang op afstand uitgesloten.

9. Intellectuele eigendomsrechten – bewaring van stukken en documenten

Alle intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellen, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen, knowhow, bedrijfsgeheimen en domeinnamen, met inbegrip van het (recht tot het) aanvragen van de verlening van dergelijke rechten) op of verbonden aan creaties die de beroepsbeoefenaar of zijn aangestelden hebben ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst of de uitvoering van de opdracht(en) behoren steeds tot de exclusieve eigendom van de beroepsbeoefenaar of zijn licentiegevers. Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de cliënt. De door de beroepsbeoefenaar opgestelde rapporten en/of documenten zullen door de cliënt slechts gebruikt mogen worden na integrale betaling van alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde erelonen en kosten en dit binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarvoor ze werden opgemaakt. De beroepsbeoefenaar mag de door de cliënt aangeleverde data in ieder geval gebruiken voor interne analyses en/of benchmarking. Bovendien blijven werkdocumenten steeds de exclusieve eigendom van de beroepsbeoefenaar tijdens de werkzaamheden. Na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijzen of om welke reden dan ook, zal de beroepsbeoefenaar de relevante documenten en dossiers bewaren gedurende de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen waarna de beroepsbeoefenaar, tenzij vooraf en schriftelijk anders overeengekomen, het recht heeft de documenten, data en dossiers in zijn bezit te verwijderen en/of vernietigen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de bewaring van de aan hem door de beroepsbeoefenaar overgemaakte (boekhoudkundige) stukken en bescheiden en dit gedurende de toepasselijke wettelijke termijnen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de beroepsbeoefenaar niet gehouden om originele stukken of bescheiden voor de cliënt te bewaren.10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend door  het Belgische recht beheerst. Elke betwisting of geschil inzake het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de Overeenkomst, van welke aard ook, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken in het rechtsgebied van de zetel van de Beroepsbeoefenaar. Betwistingen inzake erelonen en kosten kunnen ook worden voorgelegd aan de arbitragecommissie bij het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons