Juridisch

Gunstregime bij managementvennootschappen: schenken aan 0 %?

Eline Ordies
5 juni 2024
De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) oordeelde de laatste jaren steeds strenger bij de toepassing van het gunstregime voor schenk- of erfbelasting bij familiale vennootschappen. Toch is de wetgeving al meer dan 10 jaar niet meer gewijzigd. Vlabel was onverbiddelijk in de uitsluiting van managementvennootschappen van het gunstregime. Maar daar lijkt nu verandering in te komen… Onze specialisten vertellen je er graag meer over.

Schenking en vererving bij familiale vennootschappen.

Het gunstregime in de erf- en schenkbelasting voor de zogenaamde ‘familiale vennootschappen’ bestaat al een hele tijd in het Vlaamse Gewest. Voldoe je aan de nodige voorwaarden? Dan kan een schenking gebeuren met vrijstelling van schenkbelasting (in plaats van 3% schenkbelasting in rechte lijn) of vererven aan een vlak tarief van 3% erfbelasting, in plaats van de progressieve tarieven in rechte lijn.

De voorwaarden van het gunstregime.

Naast een participatievoorwaarde, de voorwaarde van een reële economische activiteit (met uitsluiting van bijvoorbeeld patrimoniumvennootschappen) en een verderzettingsvoorwaarde, vereist de toepassing van het regime ook dat er een handelsactiviteit wordt uitgeoefend door de familiale vennootschap. Daaronder wordt verstaan: een handels-, nijverheids-, landbouwactiviteit of een vrij beroep. Loutere ‘managementvennootschappen’ worden dus uitgesloten.

Een managementvennootschap, wat is dat?

De term ‘managementvennootschap’ dekt in België veel meer dan vennootschappen die een bestuursmandaat in een andere vennootschap uitoefenen. Destijds werd een managementvennootschap door toenmalig staatssecretaris John Crombez gedefinieerd als: ‘alle vennootschappen waarmee mensen zichzelf laten uitbetalen voor hun diensten’, met een focus op bedrijfsleiders, ondernemers, kaderleden en vrije beroepen.

De interpretatie van Vlabel.

Volgens de strengere zienswijze van Vlabel had dit tot gevolg dat vrije beroepen (medisch specialisten, notarissen, advocaten, accountants,...) die hun diensten aanrekenden of factureerden aan één opdrachtgever (bijvoorbeeld een associatie), die het op haar beurt doorrekende aan de eindklanten, geen beroep konden doen op het gunstregime. Want volgens Vlabel waren ook dit ‘managementvennootschappen’ en geen beoefenaars van een vrij beroep.

Vlabel delft het onderspit voor de rechtbank.

Op 9 april (pub. 17 mei) veegde de rechtbank van eerste aanleg in Gent deze zienswijze van Vlabel onverbiddelijk van tafel. Het feit dat een vrije beroepsbeoefenaar diensten aanrekent of factureert aan een associatie of een middelenvennootschap, betekent geenszins dat de ‘managementvennootschap’ geen vrij beroep uitoefent.
De eigen ‘managementvennootschap’ van de dokter, advocaat of notaris blijft immers onderworpen aan de deontologie voor deze vrije beroepsbeoefenaars en levert diensten die een vrij beroep kenmerken. Het feit dat de aanrekening aan de eindklant gebeurt via een gezamenlijke vennootschap of associatie doet daar geen afbreuk aan. Anders zou dat betekenen dat vennootschappen die exclusief in onder-aanneming werken nooit een economische activiteit kunnen uitoefenen.

Wat met schenkingen of nalatenschappen uit het verleden?

De termijn om bezwaar aan te tekenen tegen een aanslagbiljet van Vlabel is drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum op het aanslagbiljet. Na het verstrijken van deze termijn is de aanslag definitief en kan ze niet meer worden aangevochten voor een rechtbank. Een wijziging in de rechtspraak wordt expliciet uitgesloten als grond voor een ambtshalve ontheffing, met uitzondering van arresten van het Grondwettelijk Hof. Je bent er dus best snel bij!
Heb je graag dat we je hierbij helpen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Onze experts ondersteunen je hier graag bij. 

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons