Juridisch

Nieuwe wetgeving vanaf 01/09: pas vandaag nog je contractvoorwaarden voor wanbetalingen aan!

Katrien Desmet
25 augustus 2023
Wie zakendoet met consumenten komt gegarandeerd in aanraking met achterstallige facturen van klanten. Een eerste betalingsherinnering met eventuele extra kosten was tot nu toe altijd de logische vervolgstap. Maar dat verandert. Want vanaf 1 september geldt een nieuwe wet die consumenten zal beschermen wanneer ze hun factuur niet onmiddellijk betalen. Zijn jouw contractvoorwaarden voor wanbetalingen nog niet aangepast? Dan doe je dat best zo snel mogelijk om geen inkomsten te mislopen! We zetten de belangrijkste aanpassingen voor je op een rijtje.

Wat is veranderd?

Een consument die tot op heden te laat was met het betalen van een factuur, kreeg vaak extra kosten aangerekend bij een eerste betalingsherinnering. Maar vanaf 1 september mag dit niet meer. Met ingang van die datum moet jij als ondernemer, actief in de B2C-sector, aan heel wat nieuwe verplichtingen voldoen.
Eerder dit jaar gaf de Kamer al groen licht voor het opstellen van een nieuwe wet die consumenten extra beschermt wanneer ze hun facturen niet onmiddellijk betalen. Die moet voorkomen dat consumenten onredelijke strafrentes moeten betalen of te agressief benaderd worden door incassobureaus. De nieuwe wetgeving geeft ook aan welke schadevergoeding en beperkte interesten je als ondernemer nog kan eisen bij een laattijdige betaling van de klant. Daarbovenop geldt vanaf september dat de eerste aanmaning gratis moet zijn en aan strikte voorwaarden moet voldoen. Zo moet deze eerste herinnering steeds vermelden of er mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden bij een laattijdige betaling.
De onderneming moet na verzending van de eerste betalingsherinnering een wachttijd van 14 kalenderdagen respecteren alvorens er extra kosten of interesten aangerekend kunnen worden. Concreet ben je als onderneming verplicht een eerste herinnering te verzenden die zich beperkt tot de openstaande hoofdsom. Het is maar na verzending van deze eerste herinnering alsook het respecteren van een wachttijd van 14 kalenderdagen, dat naast de hoofdsom intresten en schadevergoeding gevorderd kunnen worden.
Voor kosten van een extra herinnering mag maximaal 7,50 euro in rekening worden gebracht.
De verschuldigde schadevergoeding moet voor de aanvang van de overeenkomst tussen de onderneming en de consument uitdrukkelijk bepaald zijn en de omvang ervan is wettelijk geplafonneerd.
De maximaal toegestane bedragen zijn als volgt:
  • Voor elke schuld tot 150,00 euro kan een vergoeding van maximaal 20,00 euro worden toegepast.
  • Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500,00 euro kan een vergoeding gevraagd worden van 30,00 euro vermeerderd met 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is.
  • Voor elke schuld hoger dan 500,01 euro kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van maximaal 65,00 euro, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500,01 euro en dit zonder meer dan 2.000 euro te bedragen.
Schadebedingen die niet overeenkomen met de bovengenoemde limieten, zijn verboden en worden als ongeldig beschouwd.
Ook contractueel overeengekomen nalatigheidsintresten worden beperkt. Ze mogen niet hoger zijn dan de wettelijke interestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties.

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 september 2023 voor nieuwe overeenkomsten.
Vanaf 1 december 2023 is de wet eveneens van toepassing op iedere vervallen en onbetaalde schuld van een consument aan een onderneming die voortkomt uit een overeenkomst die werd afgesloten voor de inwerkingtreding van de wet wanneer de betalingsachterstand ontstaat na de inwerkingtreding van de wet.

Gevolgen en boetes?

Contractvoorwaarden en eerste aanmaningen opgesteld conform de nieuwe wetgeving, zijn van primordiaal belang voor je onderneming. Het niet naleven van voormelde wettelijke bepalingen kan immers bijzonder verregaande gevolgen hebben. De rechter kan bevelen dat het bedrag dat je ontvangen hebt in strijd met de wetgeving dient terug betaald te worden aan de consument.
Als je onderneming daarnaast voormelde regels met betrekking tot de maximale schadebedingen niet naleeft, kan je jouw factuur niet invorderen via een advocaat of een andere incassopartij. Die is namelijk verplicht om te controleren of je voorwaarden zijn aangepast en om te weigeren tussenkomst te verlenen als jouw voorwaarden niet zijn aangepast.
Tot slot zijn ook boetes mogelijk. Als onderneming riskeer je namelijk strafsancties wanneer je kosten aanrekent voor een eerste ingebrekestelling of als die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Hetzelfde geldt bovendien als het schadebeding onjuist opgesteld is of als je jouw informatieplicht naar de consument toe niet correct nakomt. De boete kan variëren van €26 tot maar liefst € 10.000, of tot 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar (waarbij dat bedrag verhoogd wordt met opdeciemen).
Het is duidelijk: als ondernemer heb je nog maar enkele weken om de contractvoorwaarden, algemene voorwaarden en eerste aanmaningen voor consumenten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. En dat doe je beter vandaag dan morgen. Want alleen zo zal je de verschuldigde kosten correct kunnen recupereren.
Katrien Desmet Legal director bij Kantoor Marel in Roeselare
Zijn er zaken onduidelijk of zit je met vragen over de nieuwe contractvoorwaarden van wanbetalingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons