Fiscaliteit

Ben jij klaar voor een mogelijke fiscale ingreep in de roerende voorheffing?

Pieter Van de Sijpe
8 maart 2024
Volgens de nieuwe Europese begrotingsregels moet België de komende zeven jaar maar liefst 27 miljard besparen. Deze gigantische besparingsopdracht is weggelegd voor de volgende regering, want op zondag 9 juni mogen we allemaal naar het stemhokje. “We hebben geen glazen bol, maar het zou ons niet verwonderen dat bij de formatiegesprekken een fiscale ingreep in de roerende voorheffing onderdeel zou zijn van een regeerakkoord...”

Blauwdruk bredere fiscale hervorming


In de inmiddels roemruchte blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming van minister Van Peteghem stond een korte passage over de roerende voorheffing. Deze zou verlaagd worden van 30 % naar 25 %. Daarnaast zou het de bedoeling zijn dat alle recurrente inkomsten (dividenden, interesten, coupons) uit vermogen op dezelfde manier belast zouden worden, met name aan een tarief van 25 %.
Dat zou alleszins een discussie over de roerende voorheffing op de staatsbon vermijden ...
In de blauwdruk werd ook gewag gemaakt van een jaarlijks belastingvrij bedrag voor inkomsten uit vermogen van € 6.000,00, zodat de kleine spaarder, belegger en investeerder niet zou worden geraakt.

Uitzonderingsregimes


Tegelijk voorzag deze blauwdruk in een uitdoving van de diverse  uitzonderingsregimes in de roerende voorheffing (en dat zijn er veel...) met respect voor verworven rechten. De facto komt de zogenaamde ‘verlaging’ naar 25 % helaas neer op een ‘verhoging’ naar 25 % voor deze uitzonderingsregimes (zoals. VVPR-bis en liquidatiereserves).
Wat kunnen we ons zoal voorstellen bij dat respect voor verworven rechten als we turen in onze glazen bol?
  • Uitdoving liquidatiereserves: kunnen alle reeds aangelegde liquidatiereserves blijvend uitgekeerd worden aan het gunsttarief van 5 % (dividend) of 0 % (vereffening), al dan niet gekoppeld aan een termijn waartegen deze uiterlijk uitgekeerd moeten worden?
  • Uitdoving VVPR-bis: hier kan men moeilijk spreken van “verworven rechten”, maar eventueel zouden reeds opgebouwde reserves in VVPR-bis vennootschappen binnen een bepaalde termijn uitgekeerd kunnen worden aan een voordeeltarief? We hebben tijdens de legislatuur een aantal halfslachtige pogingen gezien om het VVPR-bis regime in te perken.
  • Uitdoving gunstregime interesten op spaarrekeningen: afgedekt door de vrijstelling van € 6.000 op jaarbasis voor de kleine spaarder?
  • Uitdoving gunsttarief auteursrechten:  zal dit gunstregime - na een niet ondenkbeeldige vernietiging door het Grondwettelijk Hof - nog gereanimeerd kunnen worden of gaat het definitief op de schop? 
Om de staatskas te spijzen lijken deze uitdoofscenario’s zeker niet ondenkbeeldig. Of deze gepaard zullen gaan met een algemene verlaging van de roerende voorheffing is echter maar de vraag ...

'Vervennootschappelijking'


De uitdoving van voormelde gunstregimes kadert ook naadloos in de andere doelstellingen van de blauwdruk, namelijk een eenvoudigere en ‘eerlijkere’ fiscaliteit. In die zin stelde men in de nota ‘gerichte maatregelen’ voor om de ‘vervennootschappelijking’ tegen te gaan en de neutraliteit tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting te versterken.
Men kan inderdaad de vraag stellen of het logisch/eerlijk/rechtvaardig is dat een zelfstandige die de ene dag vanuit een eenmanszaak diensten aanbiedt een aanzienlijk gunstiger fiscaal regime ondergaat indien hij/zij diezelfde diensten een volgende dag vanuit een vennootschap zou aanbieden ...

Nu al anticiperen?


Het valt te overwegen om opgebouwde reserves nu al maximaal uit te keren om zo nog optimaal te kunnen genieten van de gunstregimes. Vanzelfsprekend moeten daarbij de spelregels nageleefd worden:
  • Een dividenduitkering uit een BV vereist een zogenaamde balans- en liquiditeitstest. Daarbij gaat het bestuur en de algemene vergadering van de BV na of er voldoende middelen zijn om de uitkering te kunnen doen zonder de vennootschap in financiële problemen te brengen.
  • Binnen de 15 dagen dient er een aangifte roerende voorheffing ingediend (en betaald) te worden.
  • De uitkering moet niet noodzakelijk in liquide worden uitbetaald, maar mag ook geboekt worden op het credit van de rekening-courant. Let wel op dat (i) de interesten die eventueel nadien aangerekend zouden worden op deze rekening-courant mogelijk fiscaal niet aftrekbaar zijn, en (ii) er geen sprake mag zijn van fiscaal misbruik. 
Zonder glazen bol, maar rekening houdende met de gigantische uitdaging waar de volgende regering voor staat, eindigen we graag met de woorden van André Hazes Jr.: “Pak alles wat je kan”.
Zit je hierdoor met vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons